PRZYJEMNOŚĆ PEŁNA KORZYŚCI!
Program lojalnościowy

Jak to działa?

  • Przyjdź i wydaj min. 100 zł na Twoje przyjemności!
  • Odbierz kartę lojalnościową i zbieraj pieczątki!
  • Za każde wydane 100 zł otrzymasz od nas 1 pieczątkę!
  • Uzbieraj 10 pieczątek i odbierz bon o wartości 200 zł na następne przyjemności w naszym ośrodku!

Chcesz więcej?

  • Przyprowadź znajomego do nas!
  • Za każde 10 pieczątek Twojego znajomego otrzymasz od nas 50 zł!

Regulamin programu lojalnościowego

REWOLTA Zdrowie Uroda Fitness

1. Regulamin określa zasady programu lojalnościowego prowadzonego w REWOLCIE (dalej Program).

2. Organizatorem Programu jest ENTROTECH Włodzimierz Miechowiak z siedzibą przy ul. Konfederatów Barskich 17, 43-100 Tychy, NIP: 6461582233 (dalej Organizator).

3. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w siedzibie REWOLTY przy ul. Kasprzaka 44A w Dąbrowie Górniczej (dalej Centrum).

4. Program trwa w okresie od dnia 03.02.2020 r. do 31.12.2020 r. (ostatni dzień realizacji bonu, o którym mowa w pkt. 14 poniżej). Sprzedaż promocyjna trwa w okresie od 03.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

5. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią warunki określone w pkt. 10 poniżej (dalej Uczestnik).

6. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

7. Programem objęte są wszystkie produkty dostępne w asortymencie obiektu (dalej Produkty).

8. Treść Regulaminu jest dostępna w okresie trwania Programu wszystkim jego potencjalnym uczestnikom na stronie www.rewolta.eu oraz w obiekcie.

9. Nowy uczestnik przystępujący do Programu powinien dokonać jednorazowego zakupu za min. 100 złotych (słownie: sto złotych).

10. Po dokonanym zakupie Sprzedawca wyda Uczestnikowi kartę kolekcjonerską (dalej Karta). Karta upoważnia do otrzymywania pieczątek na zasadach określonych w ust. 12 poniżej.

11. W przypadku dokonania przez Uczestnika jednorazowego (tj. uwidocznionego na jednym dowodzie zakupu) zakupu Produktów za kwotę minimum 100 zł, Sprzedawca bezpośrednio po dokonaniu zakupu przybije na Karcie jedną pieczątkę (dalej Pieczątka). Dokonanie jednorazowego zakupu Produktów za kwotę będącą wielokrotnością kwoty 100 zł upoważnia Uczestnika do otrzymania takiej ilości Pieczątek, która odpowiada wielokrotności tej kwoty. Uczestnik nie może otrzymać Pieczątek w późniejszym terminie niż bezpośrednio po dokonaniu zakupu, np. na podstawie okazania dowodu zakupu Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 14 poniżej. Zakupy z różnych paragonów (paragonów sprzedaży) nie sumują się. Na Karcie można przybić maksymalnie 10 Pieczątek.

12. Jeden Uczestnik może otrzymać dowolną liczbę Kart, jednakże Uczestnik może otrzymać kolejną Kartę dopiero po wypełnieniu 10 Pieczątkami poprzedniej Karty. Pieczątki z kilku Kart sumują się. W przypadku chwilowego braku Kart w Centrum, Uczestnik zostanie poinformowany o terminie, kiedy Karty będą dostępne. Niezależnie od zdania poprzedzającego, w przypadku niemożności otrzymania Karty przez Uczestnika z powodu ich braku w Sklepie, Uczestnik, który spełni warunki wskazane w pkt. 10 powyżej i dokona zakupu zgodnie z pkt. 12 powyżej, otrzyma Pieczątkę lub Pieczątki na potwierdzającym ten zakup dowodzie zakupu. W momencie wydawania takiemu Uczestnikowi Karty, po uprzednim okazaniu Sprzedawcy przez Uczestnika dowodu zakupu z Pieczątką, Sprzedawca na wydawanej Karcie przystawi tę ilość Pieczątek, jaka przystawiona została na okazanym mu dowodzie zakupu, i odnotuje ten fakt na tym dowodzie zakupu.

13. W momencie uzyskania dziesięciu Pieczątek, Karta staje się bonem o wartości 200 zł (dalej Bon), będącym nagrodą w Programie. Realizacja Bonu odbywa się na poniższych zasadach:

a) Bon może zostać wykorzystany wyłącznie w Centrum na zakup Produktów w cenach regularnych.

b) Bon może zostać wykorzystany najwcześniej przy kolejnych zakupach w Centrum.

c) Bon może zostać wykorzystany najpóźniej do dnia 31.01.2021 r.) Jeden Bon może zostać wykorzystany tylko jeden raz.

e) Przy jednej transakcji można użyć dowolnej liczby Bonów.

f) W momencie dokonywania zapłaty za Produkty, Bon należy przekazać kasjerowi w Centrum.

g) Bon może zostać wykorzystany tylko przy zakupach, których jednorazowa wartość wynosi minimum 200 zł.

h) W przypadku, gdy wartość Bonu jest wyższa od wartości zakupów, różnica (reszta) nie jest wypłacana.

i) W przypadku, gdy wartość Bonu jest niższa od wartości zakupów, okaziciel Bonu jest zobowiązany dopłacić różnicę.

h) Bonu nie można zamienić na gotówkę.

14. Bony zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

15. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane tylko w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty zakończenia Programu na adres Organizatora. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora (dalej Komisja).

16. Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule nazwę Programu, tj. „Program lojalnościowy REWOLTA” oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENTROTECH Włodzimierz Miechowiak z siedzibą w Tychach, ul. Konfederatów Barskich 17, 43-100 Tychy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Programem lojalnościowym” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem i wyrażam zgodę na jego treść. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.”.

17. Decyzja Komisji zostanie przesłana do Uczestnika zgłaszającego reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

18. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.

19. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację, przebieg Programu, treść Regulaminu, wydanie Bonów oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.

20. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Wiążące są postanowienia Regulaminu.

21. Wszelkie dodatkowe informacje o Programie można uzyskać w siedzibie Organizatora.

22. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania Programu

23. REWOLTA zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio udostępnił regulamin Programu.

MASZ PYTANIE?
SKONTAKTUJ SIĘ
Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 44A
41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 793-136-600