Regulamin

OLIMPUS Centrum Modelowania Sylwetki

I. Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego określa zasady korzystania z usług klubu REWOLTA Zdrowie Uroda Fitness prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej”, a także wszystkich innych osób przebywających na terenie Klubu.

II. Członkostwo

1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem Klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2. Członkostwo w klubie powstaje z chwilą zawarcia umowy, co ma miejsce w dacie podpisania formularza członkowskiego i niniejszych Ogólnych Warunków świadczenia usług w klubie.

3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest:

a) karta klubowa,

b) opaska klubowa

zwana dalej „kartą” lub „opaską”, w zależności od wybranej opcji.

4. Karta/opaska ma charakter imienny i nie może być odstąpiona osobom trzecim.

5. Członkowie klubu są zobowiązani do okazywania karty/opaski za każdym razem, kiedy wchodzą do klubu. Klub nie jest zobowiązany do zezwolenia Członkowi klubu na wejście do klubu, o ile nie okaże on swojej karty/opaski członkowskiej.

6. Karta/opaska jest wydana w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy bez żadnej dodatkowej opłaty.

7. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty/opaski powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty/opaski, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 24,90 zł.

8. Karta/opaska Klubu uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń Klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści Umowy Członkowskiej.

9. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.

10. Kierownictwo Klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.

11. Klub będzie uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

a) Członek klubu zachowuje się niestosownie,

b) łamie panujące w klubie zasady w sposób powtarzający

c) łamie postanowienia umowy, w tym w szczególności postanowienia warunków ogólnych,

d) nie stosuje się do instrukcji zarządu lub personelu odpowiedzialnego za prowadzenie klubu lub zalega z zapłatą opłaty członkowskiej przez okres dłuższy niż 14 dni.

12. Wraz z podpisem potwierdzającym zaznajomienie się z niniejszym regulaminem Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych i w tym zakresie uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

13. Klub zastrzega sobie możliwość do odwołania zajęć, jeżeli będą zapisane mniej niż 4 osoby.

14. Klub zastrzega sobie możliwość uznania zajęć za odbyte, jeżeli klubowicz zarejestrowany na zajęcia nie pojawi się i nie odwoła swojej nieobecności minimum 5 godzin przed zajęciami.

III. Ceny usług

1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.

2. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby). W pozostałych przypadkach członkostwo nie podlegają przesunięciu na inny termin.

3. Członkowie klubu mają możliwość skorzystania z oferty jednocześnie przyjmują do wiadomości, że członkostwo po okresie minimalnym posiadają 1 miesięczny okres wypowiedzenia, liczony w pełnych miesiącach kalendarzowych.

4. Członkowie klubu mają możliwość skorzystania z oferty karnetu ważnego przez kolejne 30 dni.

5. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej, Klub nie zwraca wniesionych już opłat.

6. Na żądanie klubowicza, klub REWOLTA wystawia fakturę VAT za usługi klubowe.

7. Usługi i produkty zakupione w cenie promocyjnej nie podlegają zwrotowi.

IV. Prawa i obowiązki Członka Klubu

1. Z usług Klubu, Członek Klubu może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień klubowych, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach zajęć, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.

2. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin zajęć.

3. Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15.08 (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych, 11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia oraz 1 dzień Nowego Roku.

4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.

5. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków, wprowadzania zwierząt.

6. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Klubu.

7. Członkowie Klubu są zobowiązani do uczestnictwa na zajęciach w profesjonalnym obuwiu do zajęć.

8. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Klubu.

9. Członkowie Klubu zobowiązani są do rezerwacji zajęć treningów grupowych online z własnych kont stworzonych w Portalu Klienta.

10. Członkowie Klubu mogą anulować rezerwację zajęć maksimum 4 godziny przed zajęciami. Po tym czasie Członkowi Klubu zostaje ściągnięta 1 wizyta w klubie.

11. Członkowie Klubu mogą anulować rezerwację zabiegów w gabinetach SPA maksimum 24 godziny przez planowanym zabiegiem. Po tym czasie, zabieg zostanie odjęty z konta Członka Klubu.

12. Dopuszczalne jest tylko dwukrotne anulowanie rezerwacji zabiegów w gabinetach SPA po maksymalnym czasie 24 godzin bez konsekwencji opisanych w punkcie 11 ustępu IV.

13. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce.

14. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy tzn. koszulka, spodenki lub spodnie dresowe oraz obuwie sportowe.

15. Zabrania się ćwiczyć w sposób zagrażający osobom znajdującym się na terenie klubu.

16. Członek Klubu jest zobowiązany opuścić Klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia po zakończeniu zajęć.

17. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku, gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.

18. Za zniszczenie majątku klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem działania, przez uczestnika zajęć, ponoszona będzie pełna odpowiedzialność finansowa. Do czasu uregulowania zobowiązań zawieszona zostanie możliwość korzystania z usług klubu.

19. Rzeczy osobiste Członków Klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez Klub.

20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu pozostawione bez nadzoru, w tym za ich zgubienie lub uszkodzenie.

21. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.

22. Członkowie klubu zobowiązani są do poinformowania o wszelkich dysfunkcjach zdrowotnych trenera prowadzącego zajęcia grupowe o problemach zdrowotnych, które mogły być przeciwskazaniem do intensywnego treningu interwałowego, a szczególnie takich jak epilepsja, cukrzyca i/lub podobne.

23. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.

V. Nagrody

1. Osoba, która otrzymała nagrodę od REWOLTY w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Klub lub innego organizatora, ma czas na skorzystanie z nagrody przez okres 2 miesięcy od daty jej otrzymania.

2. Po okresie 2 miesięcy nagroda zostaje dezaktywowana.

3. Nie robi się żadnych ustępstw od powyższej reguły.

VI. Reklamacje

1. Członkom klubu REWOLTA przysługuj możliwość złożenia reklamacji dot. ich członkostwa w klubie w formie pisemnej bezpośrednio w siedzibie klubu. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w terminie 30 dni od daty złożenia.

2. Członkom klubu REWOLTA przysługuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem klubu w terminie 14 od daty jej zawarcia składając pisemną rezygnację bezpośrednio w siedzibie klubu.

VII. Polityka prywatności

1. Korzystanie z klubu REWOLTA wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w związku z systemem zapisów do klubu oraz na zajęcia online. Dane będą przetwarzane przez administratora, czyli ENTROTECH Włodzimierz Miechowiak, ul. Marcina Kasprzaka 44A, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6461582233 w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.

2. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane przez ENTROTECH Włodzimierz Miechowiak, ul. Marcina Kasprzaka 44A, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6461582233, na rzecz STRALL Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, NIP: 5272820582, w zakresie niezbędnym do obsługi płatności online.  Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z klubu.

VIII. Postanowienia Końcowe

Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.

MASZ PYTANIE?
SKONTAKTUJ SIĘ
Adres:
ul. Marcina Kasprzaka 44A
41-300 Dąbrowa Górnicza
Telefon: +48 793-136-600